Utdelning

Styrelsen rekommenderar stämman att ingen utdelning sker för 2020 med hänsyn till osäkerhet från rådande pandemi samt att koncernen vill stå starkt rustade för framtida möjligheter och hot. Om utdelning kan bli aktuell kan Garpco kalla till en extra bolagsstämma under senare delen av året för att på nytt besluta i utdelningsfrågan.

Årsstämma hölls den 10 maj 2021.

Årsstämmokommuniké 2021