Risker

OsÀkerhet om framtida utveckling och hÀndelseförlopp Àr ett naturligt riskmoment i all affÀrsverksamhet. Risktagandet som sÄdant ger möjligheter till ekonomisk tillvÀxt, men riskerar givetvis Àven att negativt pÄverka affÀrsverksamheten och dess uppsatta mÄl. Koncernen Àr dÀrmed av naturliga skÀl exponerad för sÄvÀl generella omvÀrldsrisker som landspecifika risker i form av politiska beslut, övergripande förÀndringar av regelverk och ovÀntade hÀndelser. FörÀndringar i kundbeteenden generellt liksom konkurrenters agerande pÄverkar efterfrÄgan av olika produkter och lönsamhet.
Koncernen Àr exponerad för samtliga generella risker som finns i branschen samt specifika risker sÄsom finansiella och operationella risker.

Med finansiella risker avses fluktuationer i resultat och kassaflöde till följd av bland annat förÀndringar i valutakurser, rÀntenivÄer och kreditrisker. Den övergripande mÄlsÀttningen Àr att med hjÀlp av koncernledningen minska de negativa effekterna av de finansiella riskerna. Med operationella risker avses negativ inverkan av kraftiga rÄvaruprishöjningar och höjningar av energipriset samt produktionsbortfall förorsakade av egendomsskador eller avbrott hos underleverantörer.