Risker

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för såväl finansiella som operationella risker. Med finansiella risker avses fluktuationer i resultat och kassaflöde till följd av bland annat förändringar i valutakurser, räntenivåer och kreditrisker. Den övergripande målsättningen är att med hjälp av koncernledningen minska de negativa effekterna av de finansiella riskerna. Med operationella risker avses negativ inverkan av kraftiga råvaruprishöjningar och höjningar av energipriset samt produktionsbortfall förorsakade av egendomsskador eller avbrott hos underleverantörer.