Finansiella risker

Valutarisker

Affärsområde Industrikomponenter i polymera material utsätts för transaktionsrisker vid framförallt försäljning i utländsk valuta. När det gäller UW-ELAST Aktiebolag sker valutaexponeringen primärt i EUR. Valutarisken elimineras till stor del genom användandet av valutakonto där inköpen i EUR täcks av försäljning i EUR och där återstående exponering på inköpen terminssäkras vid behov. Vid årsskiftet var totalt 0 (0 EUR) och 0 USD (0 USD) terminsäkrat. När det gäller Gotlands Gummifabrik Aktiebolag finns valutaexponering i USD och i EUR. När det gäller försäljningen i USD så understiger den 1 % (1 %) av affärsområdets totala fakturering och när det gäller försäljningen i EUR så uppgår den till ca 3 % (3 %) av affärsområdets totala fakturering. När det gäller inköp av material så finns valutaexponering i USD motsvarande ca 4 % (5 %) och i EUR motsvarande ca 22 % (22 %) av affärsområdets totala inköp.

Affärsområde Industriverktyg verkar internationellt och utsätts för transaktionsrisker vid såväl köp som försäljningar i utländsk valuta. Valutaexponeringen sker primärt i USD och i EUR och är större vad gäller köp än försäljningen då en stor del av exporten sker i SEK. Valutakonton används för såväl USD som EUR och den del av inköpen som inte täcks av motsvarande försäljning är fullt ut exponerad för valutarisk. När det gäller den viktiga exporten till Storbritannien så faktureras den i GBP. Agenten ägs till 33 % av affärsområdets moderbolag Swedex AB och av affärsområdets totala fakturering är ca 13 % (14 %) fakturering i GBP.

Affärsområde Interiör och design har inte haft några större köp i utländsk valuta. Försäljningen i EUR uppgick till 8 % (6 %), försäljningen i NOK uppgick till 9 % (9 %) och försäljningen i DKK uppgick till 3 % (2 %) av affärsområdets totala fakturering. Denna försäljning är fullt ut exponerad för valutarisk. Samtliga långfristiga lån i koncernen är i svensk valuta.

Ränterisker

Koncernen innehar inga väsentliga räntebärande tillgångar. Avtalade checkkrediter 16 500 tkr (19 775 tkr) har rörlig ränta. Vid årsskiftet var checkkrediterna utnyttjade med 3 971 tkr (928 tkr). Samtliga av koncernens övriga långfristiga lån är till rörlig ränta och är således utsatta för ränterisker.

Kreditrisker

Koncernen har medvetet högre kreditrisker för affärsområdet Industriverktyg, där en satsning har gjorts på ökad exportförsäljning. Då denna försäljning avser marknader med betydligt längre kredittider och mottagaren ofta är en agent för ett helt land, kan betydande belopp vara utestående. Beroende på kundstruktur har de olika affärsområdena olika rutiner för riskbedömning av nya kunder som skall säkra att försäljning bara sker till kunder med lämplig kreditbakgrund. Förfallna fordringar rapporteras veckovis till moderbolaget Garpco Aktiebolag (publ) för uppföljning och åtgärd, vilket också har bidragit till att kundförlusterna historiskt sett har varit låga.

Likviditetsrisker

Hanteringen av likviditetsrisker i koncernen sker med försiktighet som utgångspunkt, vilket innebär att alltid behålla tillräckliga likvida medel i kombination med väl tilltagna avtalade checkkrediter.

Operationella risker

Råvaror

Produktionen inom affärsområde Industriverktyg är beroende av råmaterial som plåt, silver, diamant och hårdmetall. Kraftiga prishöjningar på dessa varor kan påverka affärsområdets resultat negativt. För att minska riskerna anlitas en rad olika leverantörer och skrivs, när så kan ske, avropsavtal för så långa perioder som möjligt. När det gäller affärsområde Interiör och design är råvaruriskerna för Glimakra of Sweden AB samt för Awal Display AB begränsade men kraftiga prishöjningar på trä, plåt och metall påverkar affärsområdets resultat negativt. För affärsområde Industrikomponenter i polymera material påverkas UW-ELAST AB endast till viss del av höjda råvarupriser då detta lättare kan påföras kund. Gotlands Gummifabrik AB påverkas mer av kraftiga prishöjningar på gummi och silicon samt valutaskillnader, som påverkar bolagets tradingsortiment.

Energipriset

Produktionen inom affärsområde Industrikomponenter i polymera material förbrukar en stor mängd el, vilket kan påverka affärsområdets resultat negativt. För att minska riskerna vad gäller kostnaden för el så har koncernen tecknat fastprisavtal till förmånliga villkor för ett flertal av koncernens bolag.

Avbrott och egendomsskador

Koncernen har en enhetlig policy för hur försäkringsskyddet för egendomsskador och avbrott skall utformas. Inom affärsområde Industrikomponenter för polymera material har bolagen UW-ELAST Aktiebolag, Gotlands Gummifabrik Aktiebolag och TMRubber Sp möjlighet att styra om produktionen till övriga anläggningar inom affärsområdet, vilket minskar risken för långvarig störning för kunderna. För Glimakra of Sweden AB i affärsområde Interiör och design finns motsvarande möjlighet då bolaget har två produktionsanläggningar. Inom affärsområde Industriverktyg finns inte motsvarande möjlighet.